มีวิธีการดังนี้

กกกก

หหห

หหห

เลือก Drive และ Folder  ที่เก็บไฟลที่ต้องการ หลังจากนั้นใหคลิกวัตถุที่เลือกดังกล่าวแล้วลาก ไปวางไว้ที่หน้ากระดาษที่ต้องการจะแทรกรูปภาพ

หหหห

 

5555

การทํา  Effect ภาพ  คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการทํา Effect  แล้วเลือกคําสั่งดังภาพ

ฟฟฟฟฟฟ

5555

 

จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ แล้วเลือกรูปแบบตามต้องการ  เสร็จแล้วคลิกที่  OK

8888

edit @ 17 Jun 2009 13:28:00 by NuiSy

Comment

Comment:

Tweet

5555+ครูสบายดีไหมงับ

#1 By ตรัยภัทร ช่วยชู (61.19.97.68) on 2009-06-18 13:36